CESIÓ D’IMATGE I DADES PERSONALS

AUTORITZACIÓ PER A ÚS D’ IMATGE I DADES

Jo, en virtut del Reglament General de Protecció de Dades i de la Llei Orgànica 1/1982 de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, que les meves imatges i les meves dades siguin processats, utilitzades i compartides per l’empresa Marçal Ramirez Roig, amb CIF 46998681K i domicili social a Carrer Vuit, casa 4, Les Cabanyes, Barcelona.

Les imatges i dades podran ser utilitzades amb motius promocionals, per a campanyes de màrqueting i serveis de l’empresa. Així podran ser compartits amb tercers per complir amb aquestes finalitats.

Autoritzo Marçal Ramirez Roig, a utilitzar la meva imatge, veu i nom en tot, i qualsevol material, siguin fotos, vídeos i documents, per ser emprada en campanyes i anuncis promocionals i institucionals, destinades a la divulgació al públic en general, a Espanya i a l’estranger.

Aquesta autorització es concedirà gratuïtament i de forma indefinida a partir de la data de la signatura del present acord. Es podrà concloure mitjançant manifestació expressa d’ una de les parts.

 

CLÀUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓ DE DADES

El responsable del tractament de les imatges i dades és Marçal Ramirez Roig.

La finalitat d’aquest acord és l’execució d’aquest per a la cessió de drets d’imatge a través del consentiment atorgat. Els destinataris de les seves dades seran tercers a qui se’ ls comunicaran per a la realització de campanyes publicitàries, complint la normativa exigible.

Té dret d’ accés, rectificació, portabilitat, supressió de les dades i dret de limitació i oposició al seu tractament, que podrà exercir manant-nos la seva petició per correu electrònic a Marshall.roig@gmail.com o postal a Carrer Vuit, casa 4, Les Cabanyes, Barcelona, així com a presentar reclamació a l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Declara haver estat informat i atorga el seu consentiment exprés per als tractaments i finalitats segons les condicions indicades anteriorment.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL:

Al lloc web marshallhealthy.com trobarà més informació sobre la política de protecció de dades de Marçal Ramirez Roig.

Translate »