POLÍTICA DE PRIVACITAT

 1. RESPONSABLE I DADES DE CONTACTE

D’acord amb el Reglament General (UE) sobre Protecció de Dades i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals actual, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, se l’informa que:

 • El responsable del tractament és MarshallHealthy Solutions amb CIF X i domicili social a X, inscrit en el Registre Mercantil X.
 • Els Usuaris poden contactar amb MarshallHealthy Solutions per correu electrònic, Marshall.roig@gmail.com, o telèfon, 644678394.
 • L’activitat social és contractació de serveis de fisioteràpia i entrenament personal.

 

 1. DADES PERSONALS

Una dada de caràcter personal seria qualsevol informació relativa a una persona física que ens facilita quan visita marshallhealthy.com o omple algun dels nostres formularis i qüestionaris. Les dades personals que es recullen en els formularis són objecte de tractament, únicament, per part del personal de Marshall Healthy Solutions o dels encarregats del tractament aquí establerts. Les dades personals que podem tractar dels nostres Usuaris són les següents:

 • Nom i cognoms, data de naixement, sexe, nacionalitat, document d’identitat (DNI/NIE/Passaport);
 • Adreça postal, número de mòbil i adreça de correu electrònic;
 • Signatura i dades relacionades amb les formes de pagament (targetes de dèbit i crèdit);
 • Historialde contractació dels serveis;
 • Valoracions i enquestes de satisfacció;
 • Informació sobre el seu ús i navegació per la Web;
 • Informació tècnica sobre el dispositiu des del qual s’accedeix a la Web;
 • Qualsevol altra informació que ens pugui facilitar en posar-se en contacte amb nosaltres per qualsevol via o canal.

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, se l’informa que les dades personals seran tractades per les següents finalitats:

 • Mantenir contactes comercials amb l’Usuari relatius als serveis i productes que es poden oferir, així com altres comunicacions legals.
 • MarshallHealthy Solutions tracta les dades de caràcter personal de l’Usuari de manera confidencial, per tant, no se’n vendran ni llogaran. Podrem compartir informació amb serveis de tercers autoritzats.
 • Gestionar els nostres serveis, així com proporcionar un servei de missatgeria instantània i facilitar la comunicació entre l’Usuari i MarshallHealthy Solutions.
 • Analitzar l’ús dels serveis que oferim per poder millorar els serveis prestats.
 • Detectar i evitar abusos i frau en l’ús dels nostres serveis.

 

 1. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

En el cas que sigui un professional, les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual i comercial amb Marshall Healthy Solutions, sol·liciti la seva supressió i mentre duri el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals.

En el cas que sigui un client o usuari, les seves dades personals es conservaran el temps requerit per poder prestar el servei sol·licitat o contractat i el necessari per poder complir amb les obligacions legals. Sempre que no se sol·liciti la seva supressió, el temps de conservació variarà en funció del servei que el client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

 • anys: Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i seg. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…)
 • anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)
 • anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…)
 • 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

Els Usuaris de llistes de correu o de les pàgines i perfils en xarxes socials de Marshall Healthy Solutions es conservaran fins que l’usuari retiri el consentiment. Les dades desagregades seran conservades sense termini de supressió.

En el cas que sigui un candidat a alguna oferta laboral i no sigui seleccionat, Marshall Healthy Solutions podrà mantenir emmagatzemat la seva informació curricular per un màxim de dos anys per incorporar-lo a futures convocatòries, sempre que no se sol·liciti el contrari.

 1. MESURES DE SEGURETAT

Us informem que, seguint l’actual Reglament General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, s’han implantat les mesures de seguretat necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliteu.

A més, s’han establert mesures addicionals per reforçar la confidencialitat i integritat de la informació tractada. Es manté contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades. Igualment, ens assegurem que els nostres proveïdors de serveis també gaudeixen d’estàndards de seguretat adequats per a la protecció de les dades de caràcter personal respecte de les quals tinguin o puguin arribar a tenir accés seguint la legislació de protecció de dades aplicable vigent.

 1. EXERCICI DE DRETS

De conformitat amb el Reglament General (UE) sobre Protecció de Dades i la Llei Orgànica de Protecció de Dades, tots els usuaris poden sol·licitar l’exercici dels següents drets:

 • Dret d’accés a les seves dades personals.
 • Dret de rectificació de les dades personals que siguin incompletes o inexactes.
 • Dret d’oposició en qualsevol momentque Marshall Healthy Solutions tracti les seves dades personals, anonimitzant-les o eliminant-les, llevat que per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de continuar 
 • Dret de supressió de les dades personals, sempre que es donin les degudes circumstàncies previstes en la normativa vigent aplicable.
 • Dret de portabilitat de dades.
 • Dret a la limitació en el tractament de les seves dades personals, sempre que es donin les degudes circumstàncies previstes en la normativa vigent aplicable i únicament seran conservats per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Per poder exercir els seus drets, els Usuaris poden enviar-nos la seva sol·licitud per correu electrònic o postal a les adreces facilitades en l’apartat 1. Responsable i Dades de Contacte, indicant ‘PROTECCIÓ DE DADES’ i la seva informació, així com un document acreditatiu de la seva identitat (DNI, NIE, etc.).

Si un usuari considera que Marshall Healthy Solutions no està gestionant les seves dades personals correctament o no ha satisfet la seva sol·licitud de forma adequada, pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 1. COMUNICACIÓ I TRACTAMENT DE DADES

Marshall Healthy Solutions no comunicarà a tercers les dades personals de cap Usuari, excepte el professional que l’assisteixi en el servei i les autoritats competents quan hi hagi una obligació legal.

Com a encarregats de tractament aliens al responsable esmentat i amb caràcter merament informatiu, cal saber que:

 • Utilitzem com a plataforma web a través de la companyiaAutomattic Inc (Identificada per la marca comercial «WordPress«), una companyia dels Estats Units amb oficina principal a 60 29th, San Francisco, CA 94110. Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://automattic.com/privacy/
 • També fem servir serveis d’emmagatzematge en el núvol amb la companyia Google (Identificada per la marca comercial «Google Drive») una companyia de Delaware amb oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units («Google»). Per a més informació, podeu consultar la seva política de privacitat en el següent enllaç: https://policies.google.com/privacy?hl=es

A Marshall Healthy Solutions treballem amb proveïdors els serveis dels quals són necessaris per a la correcta presentació i usabilitat de la Web i els nostres sistemes d’informació i que, per raó de l’exercici de la seva activitat, poden tenir accés a les dades personals dels Usuaris. És el cas, per exemple, dels proveïdors que ens ajuden a millorar i optimitzar marshallhealthy.com, els proveïdors de serveis tecnològics o els proveïdors que ens ofereixen serveis de manteniment de les nostres bases de dades i sistemes d’informació. En tot cas, aquests proveïdors tenen la consideració d’encarregats del tractament i Marshall Healthy Solutions ha subscrit prèviament amb tots ells els corresponents contractes d’encàrrec de tractament que recullen les degudes garanties quant al tractament de les dades de caràcter personal dels Usuaris i la seva confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència.

 1. REVOCAR EL SEU CONSENTIMENT PER A REBRE INFORMACIÓ

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juny, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment, sense efectes retroactius, per a l’ús de la seva informació per a finalitats publicitàries, investigacions de mercat o desenvolupament d’enquestes de satisfacció en qualsevol moment.

Per fer-ho, ha d’enviar un correu electrònic a la direcció info@marshallhealthy.com. Si ha rebut publicitat per correu electrònic, també podrà oposar-se des del mateix correu electrònic des de l’enllaç «anular suscripción«. Aquest procés pot durar fins a 48 hores, entenent-se que durant aquest període de temps pot continuar rebent missatges.

 1. PLUGINSSOCIALS

A marshallhealthy.com li oferim enllaços i serveis relacionats amb diferents xarxes socials. Si és membre d’una xarxa social i fa clic sobre el corresponent enllaç, el proveïdor de la xarxa social podrà enllaçar les seves dades de perfil amb la informació de la seva visita a aquesta pàgina web. Pot consultar les polítiques de privacitat d’aquestes xarxes socials en els següents enllaços:

 

 1. ACCEPTACIÓ, CONSENTIMENT I REVOCABILITAT

L’Usuari declara haver estat informat sobre les condicions de protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament d’aquests per part de Marshall Healthy Solutions en la forma i per a les finalitats indicades en l’avís legal. En qualsevol moment podrà revocar les seves dades, però sempre sense caràcter retroactiu.

 1. VALIDESA I CANVIS

Aquesta política de privacitat i de protecció de dades ha estat redactada per Marshall Healthy Solutions, el dia 15 de febrer de 2023, i podrà variar en funció dels canvis de normativa i jurisprudència que es vagin produint, sent responsabilitat del titular de les dades la lectura del document actualitzat, per tal de conèixer els seus drets i obligacions al respecte en cada moment.

 

Translate »