CONDICIONS GENERALS

 1. APLICACIÓ DE LES CONDICIONS 

Generals exposades en aquest document regulen l’accés i la utilització del lloc web marshallhealthy.com per part de l’usuari, així com tots els serveis prestats per Marshall Healthy Solutions. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web estarà expressant la conformitat i acceptació de les condicions generals exposades. Per tant, l’usuari haurà de llegir aquests documents quan accedeixi al lloc web, no obstant això, per a realitzar qualsevol contractació, l’usuari haurà d’acceptar les presents condicions generals expressant que les ha llegit i entès.

Marshall Healthy Solutions es reserva el dret a modificar les condicions generals, així com qualsevol dels textos legals que es troben en aquest lloc web, sense donar avís. La modificació d’aquestes condicions generals no afectarà als béns i promocions que haguessin estat adquirits prèviament a aquesta modificació.

 1. INFORMACIÓ GENERAL DEL RESPONSABLE

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, se l’informa que les dades sobre l’empresa propietària d’aquest lloc web marshallhealthy.com són les següents:

 • Responsable: Marshall Healthy Solutions
 • CIF/NIF: X
 • Domicili social: X
 • Telèfon: 644678394
 • Correu electrònic: Marshall.roig@gmail.com
 • Registre: X

 1. SERVEIS OFERTS

Marshall Healthy Solutions ofereix la contractació de serveis de fisioteràpia i entrenament personalitzat. Aquests serveis seran prestats per un professional titulat en fisioteràpia i activitats esportives.

Per poder realitzar aquests serveis es valoraran dades exploratòries, s’elaborarà un diagnòstic, es planificarà i realitzarà un tractament adequat, es redactarà una història clínica i es valorarà el progrés del pacient o client.

S’haurà de mantenir una relació de respecte mutu en tot moment entre clients i fisioterapeuta. Ambdues parts tindran la facultat per decidir si volen o no dur a terme qualsevol servei.

Marshall Healthy Solutions podrà oferir descomptes i promocions en alguns serveis. Aquests descomptes i promocions es podran retirar sense previ avís i sense afectar els clients que ja s’han beneficiat d’ells.

 1. UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web marshallhealthy.com i tot el seu contingut conforme a les presents condicions generals. Així mateix, es compromet a fer un ús adequat d’aquests i no emprar-los per a executar qualsevol activitat il·lícita i constitutiva de delicte.

Marshall Healthy Solutions no es responsabilitza dels continguts i informació que els usuaris introdueixen en la web o serveis oferts.

 1. REGISTRE

Per poder accedir i utilitzar els serveis oferts per Marshall Healthy Solutions, els usuaris hauran de registrar-se a la pàgina web marshallhealthy.com. Per completar el registre, els usuaris hauran d’omplir un formulari d’accés en el qual se’ls requeriran diverses dades de caràcter personal. Les dades introduïdes hauran de ser actuals i veraces. Totes les dades personals recollides durant el registre i posteriorment seran tractades segons s’explica a la Política de Privacitat del lloc web marshallhealthy.com. Un cop completat el registre, Marshall Healthy Solutions anotarà i acumularà els diferents moviments que realitzi l’usuari a la pàgina web marshallhealthy.com.

 1. UTILITZACIÓ DEL SERVEI

Els serveis contractats mitjançant aquest lloc web seran fets per professionals de Marshall Healthy Solutions. Els usuaris podran fer reserves dels serveis oferts, sempre subjectes a la disponibilitat de Marshall Healthy Solutions. El temps de cada sessió serà establert entre el client i Marshall Healthy Solutions, si hi hagués un retard per part de l’usuari o del professional això és X.

 1. CONDICIONS DE PAGAMENT

En contractar qualsevol dels serveis prestats, l’usuari accepta proporcionar la informació completa, correcta i verídica sobre el pagament. Els preus dels serveis i tractaments varien en funció del tipus i durada d’aquests.

Tots els serveis contractats s’abonaran mitjançant X.

En cas de no poder realitzar-se el servei per culpa de Marshall Healthy Solutions, X.

 1. CANCEL·LACIONS I DEVOLUCIONS

L’usuari podrà cancel·lar els serveis contractats en el lloc web marshallhealthy.com, mitjançant el correu electrònic Marshall.roig@gmail.com o el telèfon 644678394.

Si el fisioterapeuta ha de cancel·lar la cita X.

 1. POLÍTICA DEBONS

Marshall Healthy Solutions pot oferir bons com a part d’una campanya de fidelització de clients. Aquests bons ofereixen un descompte per a un nombre determinat de sessions contractades. Aquests bons podran ser aprofitats per l’usuari que els va adquirir o un familiar que resideixi en el mateix domicili.

La contractació de qualsevol bon es realitzarà mitjançant un pagament únic i acceptant les Condicions Generals i Política de Privacitat. La contractació de qualsevol bon no dona en cap cas dret a la devolució de l’import ja abonat o la devolució de la part proporcional de les sessions no completes en el cas de renúncia o caducitat.

En virtut de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, el client podrà desistir de la compra del bon en el termini de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar les causes. El termini per exercir el dret a desistiment comença després de la signatura del bon. Per poder exercir el dret a desistiment haurà d’efectuar-se abans de la primera sessió, un cop realitzada ja no podrà exercir-se. Per exercir el dret a desistiment haurà de comunicar-ho a Marshall Healthy Solutions per escrit al correu electrònic Marshall.roig@gmail.com. Un cop feta la devolució, aquesta es realitzarà en un termini de 14 dies després de la data en què Marshall Healthy Solutions ha estat informat del desistiment.

Els bons caducaran 12 mesos després de la seva contractació. En cas que es compleixi la data de caducitat, el client no tindrà dret a reclamar cap import o indemnització a Marshall Healthy Solutions.

Marshall Healthy Solutions es reserva el dret de suspendre el bon i els avantatges associats a aquest en cas d’abús o conducta inadequada per part del client. Si es donés el cas, el client no tindrà dret a reclamar cap import o indemnització a Marshall Healthy Solutions.

El client accepta sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de Barcelona i a la jurisdicció i lleis de l’estat espanyol, renunciant expressament a altres legislacions i fòrums que poguessin correspondre’ls, per a la resolució de qualsevol discrepància entre ambdues parts a la interpretació de les presents condicions a la política de bons.

 1. OBLIGACIONS I DRETS

Tots els usuaris es comprometen a fer el pagament pels serveis que contractin atenent a les condicions exposades en aquest document. Els usuaris podran accedir al seu compte mitjançant la seva identificació prèvia i accedir i utilitzar tots els serveis que ofereix el lloc web marshallhealthy.com.

Els usuaris que contractin un servei a domicili es comprometen a oferir unes instal·lacions adequades per a realitzar el mateix i assegurar la salut i la seguretat dels empleats de Marshall Healthy Solutions.

Marshall Healthy Solutions mantindrà informat als clients sobre qualsevol modificació que es produeixi amb relació al servei que ofereix.

Marshall Healthy Solutions es reserva el dret de cancel·lació a determinats comptes si es detecta un mal ús per part de l’usuari en qüestió.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tot el contingut del lloc web marshallhealthy.com és propietat intel·lectual de Marshall Healthy Solutions o de tercers i tenen tots els drets reservats. No són cedits els drets d’explotació als usuaris. Tot el contingut que els usuaris publiquin lliurement en el lloc web li atorga el seu ús a Marshall Healthy Solutions gratuïtament i sense limitacions, d’aquesta manera Marshall Healthy Solutions podrà explotar els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública d’aquests continguts amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l’usuari.

 1. ACCEPTACIÓ DE CLÀUSULES

Mitjançant el registre en el lloc web marshallhealthy.com l’usuari reconeix entendre i accepta les clàusules presents en aquest, Condicions Generals i Política de Privacitat.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE

El client accepta sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de Barcelona i a la jurisdicció i lleis de l’estat espanyol, renunciant expressament a altres legislacions i furons que poguessin correspondre’ls, per a la resolució de qualsevol discrepància entre ambdues parts a la interpretació de les presents condicions a la política de bons.

Translate »